Sinaasappel Bikinitop Edited Edited In Bikinitop 'faria' cjA3Rq5L4
INSTRUMENTEN. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. ADVERTENTIES. geven adres niet. Het eenige wat hij ontdekte was, dat de dame hem, behalve van zijne mannelijke kanaries, ook van ettelijke paren zilver had beroofd. Wij vreezen, zegt de Figaro dat als zij zoo voortgaat, die dame, die zooveel van kanarie vogels houdt, zelve wel eens in de kooi kan komen. Ofschoon de wetenschap der telegrafie nog in hare kindsheid is, maakt zij toch reeks zulke snelle vorderingen in alle deelen der wereld, dat er gebrek aan personeel komt. Eenige Engelsche ingenieurs hebben zich daarom vereenigd met het doel om in de telegrafische nooddruft te voorzien, en een plan ontworpen tot een electric-telegraph-school of instruction, in City Road, te Londen. Uit het reeds ver schenen prospectus kan afgeleid worden dat de stichters be sloten zijn alles in het werk te stellen om uitmuntende leer lingen van beider secte te vormen. De voornaamste deelne mers zijn den heer Thomas Hord en de ingenieur Lundy. Eene dame zal aan het etablissement worden toegevoegd voor de meisjes. De kosten voor de inschrijving van leerlingen zijn zeer matig gesteld. In de tropische afdeeling van het Londensche kristallen paleis te Sydenham, werd dezer dagen een duivententoonstel- ling geopend, onder de leiding der National Peristenic Social, een vereeniging van duivenfokkers en duivenliefhebbers. Van de verzameling van 400 verschillende paren, waaronder bijna alle soorten van alle landen van Europa, worden er sommige op een waarde van 900 tot 1200 gulden geschat. Bijzondere opmerkzaamheid trekken de duiven paren uit verre streken, zooals uit Archangel (Rusland), de ijsduiven uit Nieuw Bruns- wijk en de om hun buitengewoon snelle vlugt beroemde brief postduiven uit Belgie. De Wiener Zeit. maakt eene wet openbaar, waarbij het ten strengste verboden wordt de nesten der kleine vogelen, die het land van ongedierte zuiveren, te verstoren. De vo gelen zeiven te vangen of te dooden, is van 1 Februarij tot aan het einde van Augustus verboden en den onderwijzers is de verpligting opgelegd om hunne scholieren de schadelijke gevolgen voor oogen te stellen, die het uithalen der nesten, het vangen en dooden dier nuttige vogeltjes veroorzaken. Het Pruisisch hoogergeregtshof heeft dezer dagen een niet onbelangrijk vonnis geveld. Bij de verdeeling van eene nalatenschap werd er een stuk grond in veiling gebragt. Een der erven legde als borgtogt eene banknoot over van het vereischte bedrag. De andere erven kwamen in verzet op grond dat een banknoot geen baar geld is; en de wet een borgtogt in baar geld verlangt. Daarop verklaarde de eerste hypotheekhouder, dat hij, eventueel zijne hypotheek als borg stelde. De veiling en verkoop had voortgang en de erfgenaam die de banknoot als cautie had gesteld, kocht den grond. De andere erven vroegen eene vernietiging van den koop, op grond dat geen borg was gesteld in baar geld en eene eventuele borgstelling niet gelden kon. Na in eerste en tweede instantie in het ongelijk te zijn gesteld heeft het hooggeregtshof in laatste ressort uitspraak gedaan overeenkomstig de bewering der eischers en den koop vernietigd. De Madridsche correspondent der Indépendance Beige schrijft, onder dagteekening van 19 Januarij»Te Villena, in de provincie Alïcante, is de voorzitter van het stembureau dood geschoten, juist toen hij op zijnen zetel plaats nam. Te Aranjuez zijn, ten gevolgen van een en twist tusschen de li beralen en de absolutisten, twee dooden en 5 of 6 gekwet sten gevallen. Te Borox is de burgemeester door de Car- listen opgeknoopt. Te Brihuega en te Malaga zijn insgelijks geweldadigheden gepleegd. Overal elders heeft de uitoefening van het algemeene stemregt in verwonderlijke orde plaats gehad, en zulks terwijl de drukpersvrijheid en alle volksvrij heden hier te lande schier onbeperkt worden genoten. Die wanbedrijven, zegt een berigtgever, waren gevolgen van particuliere wraakzuchtover het geheel zijn de verkiezingen uit het oogpunt der orde, onberispelijk afgeloopen. Uit het oogpunt der eerlijkheid is dat niet te zeggenbij 't openen der stembilletten is veel bedrog gepleegd. Door het gemeentebestuur van Rome worden groote werken ten uitvoer gelegd aan hat Forum Agonale, gewoonlijk Piazza genoemd, naar den naam van den architect, die op last van paus Inoncentius X op het midden van het plein de fontein oprigtte, welke als een der schoonste monumenten van Rome (in dit opzigt toch zoo rijk), wordt bewonderd. Het plein zal aanmerkelijk worden verfraaid en rondom met boomen en heesters worden beplant. De centrale groenmarkt, welke thans aldaar wordt gehouden, zal worden verplaatst naar het Campo di Fiore, hetwelk insgelijks veel verbeterd is. Uit goede bron wordt verzekert, dat de Porte eene wet zal uitvaardigen waarbij aan ieder Tursch onderdaan, die in den vreemde is genaturaliseerd, het verblijf op Turksch grond gebied wordt ontzegd. Voor eenige weken kwamen er slechte tijdingen uit Nieuw-Zeeland. Deze worden bevestigd door een telegram dat als voorlooper der Australische post uit Melbourne te Londen is aangekomen. Een opstand is op nieuw uitgebro ken, voornamelijk op de oostelijke punt van het noordelijk gedeelte yan het eiland. De Europeanen te Poverty Bay waren door de inlanders overvallen en verscheidene familien het offer daarvan geworden. Mannen werden levend verbrand, kinderen vermoord en vrouwen lijken de zwijnen voorgewor pen. »De troepen op de Westkust zijn voor de opstandelin gen teruggetrokken en eene groote landstreek is verlaten." De opstandelingen waren dus meester van het geheele mid dengedeelte van het eiland, van het oosten tot het westen. Gelukkig wordt er bijgevoegd dat de allerlaatste berigten gunstiger zijn, doch aan de autoriteiten wordt eene onverge felijke nalatigheid verweten. Daar Nieuw-Zeeland eene lie velingskolonie van Engeland is en vele Engelschen daar bloedverwanten hebben, heeft deze tijding groote ongerust heid teweeggebragt. Het zou dan ook niet te verwonderen zijn, als er troepen heen gezonden werden geen goed begin voor een nieuw zuinigheids-tijdperk. De nieuwe wereld heeft een treurig pendant voor de zwitsersche vergiftigster Marie Jeanneret geleverd. In Nieuw- Jersey is namelijk onlangs eene weduwe overleden, die in een reuk van vroomheid stond en tot een voorbeeld van liefda digheid, zedigheid en andere deugden gestrekt had, maar op haar sterfbed beleden heeft, zich achtereenvolgens aan het vergiftigen van haar zoon en eenig kind, van haren behuwd vader en van haren echtgenoot schuldig gemaakt te hebben. Wel ver, dat hare slagtoffers haar eenige reden tot haat hadden gegeven, had zij van hen nooit iets anders dan liefde onder vonden. Volgens hare eigene ontzettende verklaring, heeft er dan ook geene andere oorzaak voor hare snoode misdaden bestaan, dan het genot, 't welk het gezigt der kramp- en stuiptrekkingen harer slagtoffers haar gaven. De ongelukkige is daags na hare bekentenis, die allen, welke haar kenden, met even veel verbazing als afgrijzen vervulden, overleden. Het conservatoire van Antwerpen is volgens de ware Vlaamsche beginselen ingerigt. De notenbalk is verhollandi- seerd geworden. Hierover geeft de Stad Gent een aardigheid ten bestezij oppert het denkbeeld om op de volgende wijze de gamma in het Vlaamsch te vertalen (do, dos)-rug; (re, raie)-streep of rog(mi, mie)-mie(fa, fat)-zot(sol, sole)- grond of tong; (la)-dkar; (sie, scic)-zaag. De gamma zou dan als volgt zijn- »Rog, streep, mie, zot, tong, dkar, zaag, rug. Rug, zaag, dèAr, tong, zot, mie, streep, rug." Te Portland, in den Noordamerikaanschen staat Maine, is een tweede Noach bezig eene ark te bouwen, kostende 6000 dollarsde man houdt stijf en strak vol, dat een tweede zondvloed op handen is. Van 15 22. Januarij 1869. ONDERTROUWDJ. H. Polak, muziekonderwijzer en B. A. Leuw. GEHUWD W. Bakker Hz. en T. Daarnliouwer. P. J. Goudsblom* en A. M. Mallet. P. K. C. Weijer en J. H. de Beer. A. L. Gie bels en E. Thoïen. BEVALLEN E. J. Scnnekes, geb. Jurgens, Z. G. Dekker, geb. Knip, D. D. Scbooneman, geb. Bontcs, D. J. M. van Tetterode, geb. Veen, Z. J. C. Pollc, geb. Boucbicr, D. A. Peters, geb. Kou- denburg, Z. R. A. P. Brouwer, geb. Roest, Z. H. E. Methorst, geb. Tiethoff, Z. D. Meerens, geb. London, D. N. van Biel', geb. Gomes, Z. H. S. Kerstiens, geb. Belderok, D. M. van der Willigen, geb. van Buurcn, Z. A. Eibers, geb. Teerinlc, Z. J. Captein, geb. Span- dau, D. S. de Haan, geb. Valk, Z, C. Liebregs geb. Spigt, Z. H. J. W. Audenaerde, geb. Lacoi, D. M. W. Elink, geb. Diehl, D. R. Dekker, Z. J. A. Otzen, geb". Koks, D. OVERLEDEN C. W. Bühnhardt, 13 jaren. J. C. A. Jansen, 3 da gen. L. J. van Dijk, 2 jaren en 7 maanden. E. Weekema, 1 maand, W. F. Selderbeek, GG jaren. D. Molenaar, 55 jaren. F. Edelenbos, 79 jaren. J. Zaaiman, 68 jaren. Ambtshalve ingeschreven 2. M AUKTBEUIGTEÜ. ALKMAAR, 24 Jan: Aangevoerd 7 Paarden f 40 a 90; 2 Koeijen f 110; 15 Nuchtere Kal veren f6 a 19; 251 Schapen f 7 22; 8 Magere Varkens f 10 a 81; 3S Biggen f 8 a 10; Boter per kop 82| a 90 Cents. HOORN, 21 Jan. Kleine Kaas 34.25, aangevoerd 7 stapels, wegende 1499 NP. 268ste STAATS-LOTERIJ. Vierde klasse. Eerste Trekking. No. 5887 f1500; no. 6394 f1000; no. 17006 f400; no. 12798 en 13557 ieder f200; no. 6997 en 7429 ieder flOO. Donderdag 28 Januarij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Heden overleed mijne geliefde echtgenoote HER- MINA JONGEBAAS, in den ouderdom van circa 68 jaren. Helder25 Jan. 1869. J. STEEMAN, SEXTANTEN, OCTANTEN, COMPASSEN, KIJKERS, I BINOCLES, MICROSKOPEN, LOUPEN, BRILLEN, LORGNETTEN, BAROMETERS, THERMOMETERS, AREöMETERS, PASSERDOOZENWATERPASSEN, MATEN, HOEKEN, Turksche eu Amerikaansche OLTE- STEENEN, SPUITEN, BREUKBANDEN, GLAZEN- BUIZEN en andere GLAZEN VOORWERPEN, C^AOUT. CHOU/-SPONSEN-, PLATEN, BUIZEN, enz, enz. FILBRI, Nevens de Marine Club. 'erika' Edited Rok In Wit BlauwNavy 8OvmwNn0
In Jumpsuit 'cher' Edited Zwart Zwart 'cher' In Edited Jumpsuit PXnw8Ok0 Rok Rok Rok In Minkpink Minkpink Rood Minkpink Rood Rok In Rood Minkpink In ymO8nvN0w
Zwart In Trui Zwart Greystone Greystone Greystone Trui In rxBeECQdoW
Monari In AntracietLichtgrijs Monari Monari Trui Monari AntracietLichtgrijs Trui In AntracietLichtgrijs In Trui qVLzSUMpG
'sanja Blouse In Blouse 'sanja Donkerblauw Blouse' kXPuZOi
Mamalicious 'mlcrossy' Zwart 'mlcrossy' Bh Mamalicious Mamalicious Bh Bh 'mlcrossy' In In Zwart In ZuTOXiPk
Mamalicious 'mlcrossy' Zwart 'mlcrossy' Bh Mamalicious Mamalicious Bh Bh 'mlcrossy' In In Zwart In ZuTOXiPk Lascana In Lascana Harembroek Zwart In Harembroek Zwart EI29eYDHW Rosé Rosé Vest Pieces In In Gebreid Gebreid Vest Pieces Pieces LqUMpGzjSV